Tradiční zářijové závody 16.9.2017

        TJ Start Hořice, z.s. – subjekt ČJF (MF 0425)
Rozpis jezdeckých závodů ČJF       16.9.2017
Přihláška na závody: http://www.jezdectvi.org

1. Základní ustanovení.
1.1. Základní informace
1.1.1.Kategorie závodů: CSN - C 1.1.2.
         Číslo závodů ČJF: 170909F3
1.1.3.Název závodů:Tradiční zářijové parkury v Hořicích

1.1.4. Pořadatel: TJ Start Hořice, z.s. MF 0425
1.1.5.Datum závodů: 16.9.2017

1.1.6. Místo konání: Jezdecký areál Na Závisti, Klicperova 2236, Hořice
1.1.7. Omezující kritéria: Platné licence jezdců a koní, QR kód v průkaze koně.
                           1.2. Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů: Jaroslav Šubrt
Sekretář závodů: Hana Šubrtová 731379905
Kontaktní osoba: Jaroslav Šubrt 739064143
Hlavní rozhodčí: Danuše Balážová F0596
Sbor rozhodčích:
Josef Volf F0342, Ing. Zita Borovcová F0751, Ing. Veronika Doleželová F1969
Stavitel parkurů: Oldřich Sojka F0392
Komisař na opracovišti: určí hlavní rozhodčí
Hlasatel: Jaroslav Houdek
Zpracovatel výsledků: Ing. Vladimír Zvěřina
Lékařská služba: MUDr Petr Střihavka
Veterinární služba: MVDr. David Lukeš
Podkovářská služba: Pořadatel nezajišťuje


                        1.3. Technické parametry
1.3.1. Kolbiště: píščité 60x70
1.3.2. Opracoviště: písčité 60x30
                        2. Přihlášky a časový rozvrh
 2.1. Uzávěrka 14.9.2017 23.00 hodin pro soutěže i ustájení
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu a omezení počtu startujících
2.2. Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://www.jezdectvi.org
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu)
2.3. Prezentace
V den konání v kanceláři v hlavní budově v areálu od 7.00 hodin.
Soutěž č.1 do 7.30, ostatní následně nejméně jednu hodinu před začátkem dané soutěže!
2.4. Technická porada
Technická porada se nekoná
2.5. Start soutěží
Začátek soutěže č. 1 v 8.30, další následně
2.6. Sekretariát závodů
V kanceláři v hlavní budově po celou dobu konání závodů od 7.00 hodin
2.7. Další důležité informace
3. Přehled jednotlivých kol soutěží
Nejsou více kolové soutěže
                           4. Soutěže, startovné a ceny
             Ve všech soutěžích pro první tři umístěné poháry.
 

1. Parkur stupně „ZM“
Rozhodování dle PJS tab. A čl. 269 se žolíkem na čas
Startovné: 200 Kč
Ceny: Věcné 1-5 místo v hodnotě 1500 Kč

 

2. Parkur stupně „Z“ na limitovaný čas
Rozhodování dle PJS tab. A čl. 298.2.1 bez rozeskakování
Startovné: 200 Kč
Ceny: Věcné 1-5 místo v hodnotě 1500 Kč

 

3. Parkur stupně „ZL“
Rozhodování dle PJS tab. A čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním
Startovné: 250 Kč
Ceny: 3500 Kč (1100,900,700,500,300)

 

4. Parkur stupně „L*“ s následným rozeskakováním
Rozhodování dle PJS tab. A čl. 238.1.2, rozeskakování 245.3
Startovné: 300 Kč
Ceny: 4000 Kč (1200,1000,800,600,400)

 

5. Parkur stupně „L**“ cena autodopravy Pavel Doležal
Rozhodování dle PJS tab. A čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním
Startovné: 350 Kč
Ceny: 5500 Kč (1600,1400,1200,800,500)

 

6. Parkur stupně „S*“ cena spol. Tospra s.r.o.
Rozhodování dle PJS tab. A čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním
Startovné: 400 Kč
Ceny: 6500 Kč (1800,1600,1400,1000,700)

 

7. Parkur stupně „S**“ cena autodopravy Jaroslav Šubrt
Rozhodování dle PJS tab. A čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním
Startovné: 450 Kč
Ceny: 8000 Kč (2300,1900,1600,1200,1000)

 

                                 5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5. Sázky nejsou povoleny.
5.2. Veterinární předpisy
5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2017.
5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
5.3. Podmínky účasti, kvalifikace
Platná licence ČJF.
6. Obecné informace
6.1. Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
6.2. Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !
6.3. Ustájení
Ustájení dle telefonické domluvy předem (omezený počet boxů)
6.4. Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje
6.5. Ostatní služby
Lékařská služba uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba pořadatel nezajišťuje
Občerstvení zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel na louce za kolbištěm
7. Partneři závodů: Tospra s.r.o., autodoprava Pavel Doležal, autodoprava Jaroslav Šubrt
8. Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: Jaroslav Šubrt       Rozpis za OV VčO schválil: dne 15. 8. 2017 J. Hupka